15.04.2016 Colectarea creanţelor - Incaso - Consultaţia juridică - avocaţi in Germania
acasa
Avocatii in Germania
 

Avocaţii în Germania din 1960

Hamburg
 
 
Bine aţi venit !
În situaţia în care transportul a ajuns în condiţii normale la destinaţie şi destinarul nu are obiecţii, va opera prezumţia că transportatorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate în contract. Cu toate acestea, această prezumţie poate fi răsturnată în cazul transporturilor aparent normale sau deficitare.
În ceea ce priveşte condiţiile de fond, condiţii esentiale pentru valabilitatea plata pentru contractului de achiziţie, se impune precizarea ca ele sunt comune cu cele ale oricărei convenţii: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii care se obligă, un obiect determinat şi o cauză licită. De asemenea, în situaţia în care legea prevede expres, şi forma contractului este o condiţie esenţială.
Răspunderea cărăuşului poate fi angajată pentru neîndeplinirea unor obligaţii sau pentru asumarea unor riscuri aferente etapelor efectuării transportului. Astfel, pentru punctul de pornire, cărăuşul va răspunde dacă va folosi un mijloc de transport pe care expeditorul îl refuză ca fiind necorespunzător pentru marfa ce urmează a fi transportată.
Transport neplatit in Germania
Din preţul obţinut, el este plătit cu preferinţă înaintea altor creditori, gajul său fiind echivalent cu un privilegiu. Pentru vânzarea bunului gajat, creditorul trebuie să urmeze o procedură specială, adică să se adreseze preşedintelui instanţei competente cu cererea de a fi autorizat să vândă gajul.
Colectare creante in Germania
Avocatul în Germania poate să încuviinţeze vânzarea fie în modul convenit de părţi, dacă există o stipulaţie în acest sens, fie în mod public, prin intermediul executorului judecătoresc, dacă părţile nu au prevăzut alt mod de vânzare. Ordonanţă prin care s-a încuviinţat vânzarea gajului trebuie notificată debitorului, care are dreptul să facă opoziţie împotriva ordonanţei în trei zile de la primirea ei.
Accident in Germania
Ca şi in dreptul german, în dreptul comercial este considerată nulă clauza contractuală care ar autoriza pe creditor să-şi aproprieze gajul ori să dispună de el fără respectarea cerinţelor legale. Codul comercial îi acordă creditorului numai dreptul de a cere autorizarea instanţei în vederea vânzării bunului ce constitutie obiectul gajului rizarea pentru încasarea sumei datorate de debitor în Germania.
Recuperare creante si datorii in Germania
Această dispoziţie este aplicabilă şi în dreptul transporturilor şi instituie o procedură specială pentru valorificarea bunului ce a fost gajat prin avocat. Vedeti mai mult despre colectarea creantelor si alte probleme in dosarul de drept.
Persoanele care pot exercita dreptul de acţiune împotriva căii ferate sunt expeditor sau destinatar sau avocatul. Expeditorul poate exercita dreptul de acţiune atâta timp cât are dreptul să modifice contractul de transport in Germania. Pentru a putea exercita acţiunea, trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură pentru că, în lipsa acestuia, nu poate acţiona cărăuşul decât dacă face dovada că destinatarul a refuzat marfa sosită la destinaţie sau dacă destinatarul l-a autorizat în acest scop.
Această cesiune trebuie făcută de destinatar în formă scrisă (chiar legalizată) în cazul în care avocat va solicita acest lucru impreuna cu un birou de traducere romana germana. Creditorul are drept la acţiune împotriva debitorul din momentul în care fie că a primit scrisoarea de trăsură, fie că şi-a valorificat drepturile care îi aparţin.
Pentru a exercita drepturile sale, clientul trebuie să prezinte factura dacă aceasta i-a fost predată. Pot exista şi excepţii când: acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de achiziţie, aparţine numai aceluia care a efectuat plata respectivă şi atunci când acţiunea ce priveşte rambursele prevăzute de regulament aparţine numai creditorului.
Acţiunile judecătoreşti în Germania care izvorăsc din contractele de cumpărare pot fi exercitate împotriva clientul, împotriva debitorul sau împotriva cumpărător.
Home